Financie sú často stotožňované s pojmom peniaze. Výhoda peňazí spočíva v tom, že peniaze nám umožňujú rozvoj deľby práce, ktorá bola známa už v antike. Definovanie peňazí má viacrozmerný význam.

Moderná finančná veda vychádza z predpokladu, že peniaze, konkrétne ich funkcia, nesúvisí s ich vlastnou hodnotou, ale vyplývajú z ich použiteľnosti pri trhovej výmene. Peniaze sa preto posudzujú podľa toho, čo za ne môžme kúpiť, čiže nepriamo a nie podľa priamej užitočnosti. Všetko, čo sa bežne prijíma ako platidlo (legal tender) pre splácanie dlhu, sa berie ako peniaze.

Základné funkcie peňazí:

a) peniaze ako nástroj výmeny a platieb

b) ako prostriedok na uchovávanie hodnoty

c) ako meradlo hodnoty

financie a peniaze

Peňažná zásoba je pojem na vyjadrenie určitého objemu, objemu sumy domácej alebo zahraničnej meny. Do peňažnej zásoby sa zahrňujú napríklad aj vklady na termínovaných účtoch v domácej a zahraničnej mene, niektoré druhy cenných papierov. Takáto peňažná zásoba sa meria peňažnými agregátmi alebo menovými agregátmi. Menové agregáty (Monetary Agregates) vyjadrujú súhrn peňažných prostriedkov s určitým stupňom likvidity a takisto sa líšia stupňom likvidity. Pri spresňovaní jednotného definovania jednotlivých agregátov peňažnej zásoby sa vychádza z požiadaviek na peňažnú politiku.

financie a ich členenie

V ekonomike existuje ekoomická teória, ktorá dvoma spôsobmi určuje rovnováhu medzi ponukou a dopytom po peniazoch. Na rozdiel od minulosti, kde ponuka peňazí sa vyvíjala v závislosti na ťažbe drahých kovov, v súčasnosti závisí od spôsobu akým sa vklady peňažných inštitúcií podieľajú na úverovej činnosti a na operáciách s cennými papiermi. Dopyt po peniazoch nevzniká preto, aby sme ich spotrebovali alebo skonzumovali ako tovary-potraviny, odevy a podobne.Dopyt po peniazoch je motivovaný potrebou ich držby. Všetci potrebujeme peniaze, či už ide o domácnosti alebo fyzické osoby, aby sme nakupovali tovary, platili za služby a firmy a podniky zase na platenie miezd pracovníkom, na zaplatenie tovaru a práve tieto potreby vytvárajú transakčný dopyt po peniazoch.

Obyvateľstvo sužuje inflácia, ktorá je javom peňažným. Spája sa predovšetkým s prekročením optimálneho množstva peňazí v obehu, čo spôsobuje narušenie rovnováhy medzi jeho žiadaným a ponúkaným množstvom.

Aknózna pleť

27. 3. 2023