Predaj spoločnosti s ručením obmedzeným je proces, pri ktorom je hlavným predmetom buď celá spoločnosť to znamená, že kupujúci sa stáva právoplatným konateľom celej spoločnosti s ručením obmedzeným alebo sa môže jednať “iba” o prevod a následný predaj len niektorého z podielu spoločnosti vtedy sa v danej spoločnosti mení iba spoločník. Pri predaji celej spoločnosti sa predáva nielen spoločnosť, ale so spoločnosť aj celkové imanie celej spoločnosti.

Predaj spoločnosti

Každý prevod podielu je povinne ohlásiť aj ostatným spoločníkom, ktorí zvyčajne musia tento podnet odsúhlasiť samozrejme ak to inak nenariaďuje spoločenská zmluva. Spoločenskou zmluvou sú súčasťou všetci spoločníci vo firme. Návrh na predaj podielu, teda odsúhlasí valné zhromaždenie, ktoré tvoríte vy spolu s všetkými spoločníkmi vo firme. Následne sa spíše zápisnica kde bude uvedené, ako dopadol daný podnet konkrétneho spoločníka, ktorý ma záujem predať svoj podiel. Svoj podiel môže predať ďalšiemu spoločníkovi, ktorý je pevnou súčasťou ich spoločnosti. Ale podiel môže predať tiež osobe, ktorá súčasťou spoločnosti zatiaľ nie je. Teda sa môže jednať o osobu z vonku.

Predaj spoločnosti

Takáto osoba nesmie byť dlžníkom daňového úradu. V prípade takéhoto dlhu bude musieť táto osoba tento dlh splatiť, samozrejme ak sa chce aj ďalej uchádzať o podiel v spoločnosti. Jednou z podmienok pri predaji spoločnosti alebo iba nejakého podielu spoločnosti je to, aby spoločnosť nevykazovala žiadne dlhy či záväzky, ktoré by mohli znemožňovať následný prevod. Prevod podielu sa uskutočňuje oficiálnou zmluvou o predaji podielu konkrétnej spoločnosti s ručením obmedzeným. Obsah takejto zmluvy o prevode podielu tvoria všetky dôležité informácie, ktoré úzko súvisia s danou spoločnosťou. Taktiež sa v nej nachádzajú osobne údaje ako predávajúceho tak aj kupujúceho. V zmluve musia byť notárom overené podpisy oboch strán.